Pienyrityksen rahoitus - mistä rahoitusta pk-yritykselle? - Askaremo Oy
Pienyrityksen rahoitus

Pienyrityksen rahoitus

0 Share

Pienyrityksen rahoitus

Loistava idea, mutta rahoitus puuttuu? Onko sinulla hyvä idea yrityksesi kehittämiseksi, mutta rahoitusta idean testaamiseksi ja toteuttamiseksi ei vielä ole? Rahoitusvaihtoehtoja ...

Loistava idea, mutta rahoitus puuttuu?

Onko sinulla hyvä idea yrityksesi kehittämiseksi, mutta rahoitusta idean testaamiseksi ja toteuttamiseksi ei vielä ole? Rahoitusvaihtoehtoja on monenlaisia – voi sanoa, että tässäkin vain mielikuvitus on rajana. Kerron joitakin esimerkkejä siitä, mistä rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen voi saada.

Rahoitusmahdollisuuksia yrityksille

Yrityksen kehittämisavustus

Tavoitteena on, että alueen yrityksille syntyisi kehittämistyön tuloksena uusia tuotteita ja palveluita, yritysten tuottavuus paranisi ja yritykset pystyisivät toimintatapoja kehittämällä löytämään uusia ansaintamalleja.

 • lähde: ELY-keskus
 • pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan
 • erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen
 • kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista, investointeja 10-35%
 • avustus maksetaan toteutuneita ja hyväksyttyjä kustannuksia vastaan pääsääntöisesti jälkikäteen
 • tukea ei myönnetä operatiiviseen toimintaan eikä myyntiin ja markkinointiin (esim. mainoskampanjat, yritysilmeen suunnittelu, verkkosivujen tekeminen)
 • verkkokaupan kehittämiseen rahoitusta voi saada pääsääntöisesti vain silloin, kun verkkokaupassa myydään yrityksen oman tuotannon tuotteita
 • ks. esimerkkejä toteutetuista hankkeista
 • ks. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntia koskevat tarkemmat rahoituslinjaukset

Toimintaympäristön kehittämisavustus julkisille ja yksityisille yhteisöille

hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä

 • lähde: ELY-keskus
 • voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin
 • kehittämistoimenpiteisiin enintään 80 % avustuksen perusteena olevista menoista, investointeihin enintään 45 %

Maaseudun yritystuet

tavoitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen

 • lähde: Maaseutuvirasto
 • tuettavan yrityksen on sijaittava maaseudulla (esim. Pohjois-Pohjanmaa on kokonaan maaseutualuetta lukuun ottamatta Oulun kaupungin keskusta-aluetta)
 • yritystoiminnan lisäksi ei tarvitse harjoittaa maataloutta yritystuen saamiseksi
 • paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea (kilpailun vääristyminen)
 • perustamistuki 5 000 – 35 000 €, investointituki 20-40 %, investoinnin toteutettavuustutkimus 40-50 %

Leader-rahoitus

 • lähde: maaseutu.fi ja Oulun Seudun Leader
 • voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen
 • tukea voi saada 20-90 % kuluista
 • tukea voivat hakea esim. yhdistykset, yritykset (alle 10 htv), kunnat ja säätiöt
 • tukea ei voi saada näille toimialoille: vähittäiskauppa, koneurakointi, liikennöinti
 • yritystuet:
  • yritystoiminnan investointi max 35 %
  • yrityksen perustamistuki 5 000-35 000 € (kokeilutuki 2 000-10 000 €)
  • yritysryhmän kehittämishanke (3-10 yritystä voi toteuttaa yhdessä kehittämis- eli yritysryhmähankkeen, jolla voidaan edistää uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista sekä yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä. Tuen maksimitaso 75%)
 • ks. esimerkkejä Pohjois-Pohjanmaalla toteutetuista Leader-hankkeista (esim. toimitilojen hankkiminen tai laajennus)

Tekesin rahoituspalvelut

 • lähde: Tekes
 • rahoitus startup-yrityksille (alle 5-vuotiaat yritykset) ja muille pk-yrityksille, jotka tähtäävät kv markkinoille
 • esim. Kiito-rahoituspalvelu:
  • sopii vähintään 5-vuotiaille pk-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla
  • avustus kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista
  • ennakkona Tekes maksaa tästä summasta korkeintaan 60 % ja loput projektin päätyttyä kustannusten perusteella
 • ks. myös innovaatioseteli pk-yrityksille innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan (enintään 5 000 € + alv)

Finnveran rahoituspalvelut

 • lähde: Finnvera
 • rahoitusta voi hakea mm. yrityksen perustamiseen, investointeihin ja vientikaupan tueksi
 • mahdollista saada lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita
 • esim. Finnveran takaus auttaa saamaan rahoitusta pankista

Ihan hyvä idea, mutta kuka hakemuksen kirjoittaa..?

Kaikki esitellyt vaihtoehdot vaativat ainakin jonkin verran hakemuspaperien ja hankebyrokratian pyörittämistä, mutta toisaalta hyvin suunniteltu kehittämishanke ja hyvin tehty hakemus todennäköisesti auttavat sinua oman ideasi toteuttamisessa huomattavasti. Ja jos saat esimerkiksi puolet kuluista katettua avustuksella, ei paperiasioiden hoitaminen silloin vaikuta ylivoimaiselta tehtävältä. Apuakin hankesuunnitelman tekemiseen on saatavilla sekä rahoittajilta itseltään että esimerkiksi aiheeseen perehtyneiltä yrityksiltä.

Myös Askaremo voi auttaa sinua hankesuunnitelman kirjoittamisessa tai lisätietojen etsimisessä eri rahoitusvaihtoehdoista. Pistetään pyörät pyörimään!


Kirjoittaja toimii yrittäjänä ja vuokra-assistenttina Askaremon assistenttipalvelussa. Paperien pyörittely ei ole hänelle kauhistus, vaan ajoittain jopa ihastus. Hän on toiminut mm. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa projektipäällikkönä.